FORMACJA

 

Prowincja Warszawska Redemptorystów prowadzi własne międzynarodowe i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie, a także posiada nowicjat w Lubaszowej.

1/2
POSTULAT

 

Trwa jeden rok i mieści się w Bardzie Śląskim. Postulanci nie noszą jeszcze habitu

i nie składają ślubów zakonnych. Poprzez studium, modlitwę i różne zajęcia poznają charyzmat i duchowość redemptorystowską, wprowadzani są w życie we wspólnocie zakonnej i rozpoznają swoje powołanie.

NOWICJAT

 

Trwa jeden rok i mieści się w Lubaszowej. Jest to czas modlitwy, pogłębiania duchowości, bliższego poznania życia zakonnego i podjęcia decyzji odnośnie dalszej drogi. Kończy się on złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) oraz otrzymaniem habitu.

STUDENTAT I JUNIORAT
 

Studentat – to czas sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. Poprzez studia akademickie, modlitwę, posługi liturgiczne i zaangażowania apostolskie studenci przygotowują się do głoszenia Dobrej Nowiny. Zwieńczeniem tego etapu są śluby wieczyste i święcenia kapłańskie.

 

Juniorat - dla braci zakonnych - przeżywany jest w jednym z domów formacji lub placówce misyjnej. Trwa pięć lat. Poprzez modlitwę, naukę i spełnianie różnorodnych posług, bracia przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych i pełnienia posługi.

 

Bracia „pracują razem w wypełnianiu tego samego misyjnego powołania Zgromadzenia, każdy wnosząc właściwą sobie posługę. Tak dalece, jak to możliwe, każdy musi zdobyć takie zawodowe i duszpasterskie kompetencje, które będą potrzebne” (Konst. 89).

 

W ostatnich latach wzrosta liczba braci oddanych wyłącznie pracy typowo misyjnej lub katechezie. Wśród nowych powołań brackich, a zarazem misyjnych są bracia zaangażowani takżę w administrację, pracę społeczną, nauczanie, formację, misje ludowe i wiele innych działalności zgodnych z ich osobistymi uzdolnieniami.

 

 

Duszpasterstwo Powołań

REDEMPTORYSTÓW

ul. Wysoka 1

33-170 Tuchów, Polska

  • facebook
  • YouTube - White Circle
  • Nasz instagram

Strona WSD

Redemptorystów

Strona Prowincjalna

Redemptorystów

Zespół Misyjny 

"Wschód"